Duyurular

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

  Biz, TNB Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Tic. A.Ş. ile bağlı şirket ve iştirakleri (“TNB KEP”) olarak; Siz müşterilerimizin, iş akışımız çerçevesinde kişisel verilerinizi işlememiz gereken durumlarda; uluslararası insan hakları sözleşmeleri başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ilgili mevzuat çerçevesinde; özel hayatınızın gizliliğini, temel hak ve hürriyetlerinizi korumak için bilgi ve belge güvenliğinin evrensel seviyede en yüksek idari ve teknik tedbirler ile güvence altına alınması konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla aşağıdaki bilgiler ışığında Sizleri aydınlatmak istiyoruz.

  TNB KEP ile tüketici, abone veya müşteri sıfatı ile paylaştığınız (a) kişisel verileriniz (isim, soyad, elektronik posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet, adres bilgisi, ev telefonu ve cep telefonu numarası, fotoğraf, özgeçmiş, güvenlik kamerası görüntüsü, IP adresi gibi) ve (b) ilgili mevzuat gereği zorunlu olan durumlarda ya da işin niteliği gereği işlenmesinin gerekmesi ve açık rızanızın bulunması durumunda özel nitelikli/hassas kişisel verileriniz (biyometrik veriler, sağlık bilgileri, sendika üyeliği gibi) KVKK’ya uygun şekilde hizmet amaçlarımızla bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

  Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:

  Kişisel verinin işlenmesi; elde etme, toplama, kaydetme, saklama, depolama, yeniden düzenleme, uyarlama, değiştirme, kullanma, ileti ile açığa çıkarma, yayma, sıraya koyma, birleştirme, profilleme, geri alma, engelleme, silme, yok etme veya anonim hale getirme gibi otomatik olan veya olmayan araçlarla, kişisel veri üzerinde uygulanan her türden işlem veya işlem dizisi anlamına gelip, kişisel verileriniz;

  i) Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
  ii) İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
  iii) Doğru ve güncel olarak,
  iv) Belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

  Veri sorumlusu olarak TNB KEP tarafından kişisel verileriniz, yıllardır süren kalitemizden ödün vermeden sizlere daha iyi hizmet ve ürün sunmak adına sizleri daha iyi tanımak, anlamak, ihtiyaçlarınıza daha hızlı cevap verebilmek, sizlerle olan iletişimimizi geliştirmek, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, size uygun teklif sunabilmek için analiz yapmak, ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek, gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü ölçüde yapabilmek, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek için ya da bizim ve bağlı şirket ve iştiraklerimizin tabi olduğu kanun ve mevzuat tarafından öngörülen yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla KVKK’ya uygun olarak işlenecektir.

  Ayrıca, TNB KEP içerisinde yer alan şirket ve iştiraklerinin sunduğu bir ürün veya hizmeti almak için kaydolduğunuzda veya abone olduğunuzda, müşteri memnuniyeti anketlerine, tüketici şikayetlerine veya internet üzerinden ziyaret edilen sitelere ilişkin verileriniz de TNB KEP veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

  Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar da dahil olmak üzere KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, TNB KEP içerisinde paylaşılabileceği gibi, TNB KEP tarafından sunduğumuz ürün veya hizmetin amacı doğrultusunda işburada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere iş ortaklarımız, bayilerimiz, abone merkezlerimiz, grup şirketlerimiz, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimizle, ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda düzenleyici denetleyici kurumlar, resmi mercilerle ve diğer üçüncü kişilerle de paylaşılabilecek; yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

  Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:

  Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen ürün ve hizmet sunma veya hizmet veya ürün temin etme amaçlarıyla sayılanlarla sınırlı olmamakla beraber yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.

  Kişisel verileriniz, TNB KEP veya TNB KEP adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından ve işburada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere internet sitesi, abonelik sözleşmeleri, bayilikler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları ile internet sitelerimizde yer alan çerezler üzerinden, çağrı merkezlerimizle yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla yazılı veya elektronik ortamda ürün ve hizmetin sunulma amacına ilişkin yöntemlerle toplanacaktır.

  Haklarınız:

  KVKK ve diğer yürüklükte bulunan mevzuat çerçevesindeki istisnalar saklı kalmak kaydıyla; müşterilerimiz ve tüketicilerimiz olarak KVKK uyarınca işlediğimiz, aktardığımız veya sakladığımız verilerinizin;

  i) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  ii) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  iii) İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  iv) Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  v) Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

  vi) KVKK’da öngörüldüğü haller çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  vii) Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini isteme,
  viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  ix) KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,
  haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde, belirlenen bu yönteme uygun olarak kullanmak için bize başvurabilirsiniz.

  Yazılı başvurunun Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No: 4 Çankaya/Ankara adresine ıslak imzalı olarak veya tnbkep@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun nitelikli elektronik sertifika ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz. Yapacağınız başvurunun Dilekçe Hakkının Kullanılması Hakkında Kanun’a uygun olarak kimlik ve adres bilgilerini içermesi, ayrıca gerektiğinde kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi, talebinizin içeriğinin kısa ve net olarak izah edilmesi gerekmektedir.

 • Şirket Birleşmesi ve Sözleşme Süreçleri Hakkında

  Şirketimiz ve TNB E-İmza Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulları, 9 Şubat 2017 tarihinde almış oldukları Yönetim Kurulu kararları uyarınca, TNB E-İmza Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle devralınması ve birleşmesi neticesinde TNB E-İmza Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin terkin olması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleştirilmesine karar verilmiş olup, söz konusu birleşme işlemleri 24.02.2017 tarihinde Ankara Ticaret Odası Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce tescil edilmiş ve 01.03.2017 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Konu ile ilgili dokümana buradan ulaşabilirsiniz.

 • Chrome ve Yandex İçin KEP Girişi Kılavuzu

  Google Chrome’un yeni yayınlanan Chrome 45 versiyonu Java uygulamalarını desteklememektedir. Geliştirilen bir eklenti aracılığıyla Chrome ve Yandex’te de KEP girişi yapılabilmektedir. Eklenti kurulumu için hazırlamış olduğumuz kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.

 • EPDK e-tebligat ve bildirimlerine ilişkin KEP adresi alma zorunluluğunu duyurdu!

  EPDK tarafından hazırlanan duyuruda Şimdiye kadar Önlisans veya Lisans, Sertifika edinmiş Tüzel Kişiler Ve Akaryakıt Harici Ürün Temin Başvurusunda Bulunanlar ile yapılacak yazışma, tebligat ve diğer bildirimlerin KEP yoluyla gerçekleştirileceği yer almaktadır.

  Kimlere KEP zorunlu?

  - Akaryakıt Harici Ürün Temin Başvurusunda bulunanlara Önlisans/Lisans, Sertifika Sahibi Tüzel Kişilere

  - Akaryakıt Harici Ürün Temin Başvurusunda Bulunanlara

  yapılacak e-tebligatlar ve bildirimler için KEP adresi alma zorunluluğu yayınlandı.

  Tüm yazışmalarını KEP üzerinden yürütme konusundaki kararlılığını bildiren EPDK, KEP adreslerini almayan işletmeler konusunda tedbir alınacağı, cezai yaptırımlar uygulanabileceğini bildirdi.

  Duyurunun tam metni için tıklayınız

 • Office 365 müşterilerine, KEP 365 ile KEP kullanmak artık çok kolay!

  Microsoft ve Türkiye Noterler Birliği Vakfı şirketi TNB KEP işbirliği ile hayata geçirilen “KEP 365” ile kayıtlı elektronik postalar artık Microsoft Outlook üzerinden kolayca kontrol edilebilecek.

  Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde uzun yıllardır kullanılan Kayıtlı E-Posta (KEP) sistemi, ülkemizde, 1 Temmuz 2012 tarihli yeni Türk Ticaret Kanunu ile yürürlüğe girdi. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler için zorunlu hale getirilen Kayıtlı E-Posta (KEP), yasal olarak geçerli elektronik yazışma ve bildirim olarak tanımlanıyor.

  Konu ile ilgili olarak bilgi paylaşımında bulunan TNB KEP Genel Müdürü Duygu Yantaç şunları söyledi: “TNB KEP ve Microsoft işbirliğiyle hayata geçirilen KEP 365 ile yasal zorunluluğunuzu yerine getirirken Microsoft Outlook üzerinden KEP iletilerinize daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabileceksiniz.” Duygu Yantaç, “Kayıtlı Elektronik Posta servislerinde standart olarak sağladığımız TNB KEP web erişim ara yüzünden KEP iletilerini okuyup yanıtlarken, Türkiye’de ilk defa Microsoft ve TNB KEP iş birliği ile her iki kurumun iş ortağı Ceviz Bilgi Teknolojileri tarafından geliştirilerek pazara sunulan KEP 365 uygulaması ile Outlook üzerinden de KEP hesabınıza güvenli bir şekilde erişip işlem yapabileceksiniz.” dedi.

  T.C Adalet Bakanlığı’nın da elektronik tebligat uygulamasına geçmesiyle gün geçtikçe yaygınlaşan KEP hizmeti, KEP 365 ile Microsoft Outlook üzerinden, daha büyük ölçekteki kurumlar içinse KEP e-postalarını güvenli şekilde şirket içindeki ilgili çalışanlara da yönlendirebilecekleri SharePoint Online üzerinden kolay ve güvenli bir şekilde sunulabilecek. Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde aktif kullanılan KEP sistemi, Türkiye’de de kurumlar çapında hızla yaygınlaşıyor. Türkiye Noterler Birliği Vakfı Şirketi TNB KEP ile yapılan işbirliği kapsamında Office 365 kullanıcılarına KEP 365 uygulamasını ücretsiz sunarak, hem kurumsal e-postalarını hem de hukuki yazışmalarını elektronik ortamda aynı ara yüzde yönetebilmelerini sağladıklarını belirten Microsoft Office 365’ten sorumlu ürün müdürü Berfin Gökoğlu, bunun aynı zamanda kurumlar için milyonlarca lira tasarruf demek olduğunu ve KEP 365 ile KOBİ’lerden büyük ölçekli kurumlara kadar bu uygulamayı Office 365 müşterilerinin kullanıma sunduklarını ve Office Mağazası’ndan indirebileceklerini ifade etti. Office 365 aboneliğini yeni başlatacak müşteriler için avantajlı TNB KEP ve e-imza paketleri sunuluyor olacak.

  Microsoft ve TNB KEP iş ortaklığı kapsamında Microsoft’un girişimcilere destek olarak yürüttüğü Bizspark programına üye tüm Bizspark plus üyelerine KEP hesapları ücretsiz olarak sağlanacaktır.

  Adalet Bakanlığı, günde yüzbinlerce adet tebligat yapıyor

  Adalet Bakanlığı, UYAP Bilişim Sistemi’nde Elektronik Tebligat uygulamasının yaygınlaştırılmasına 29 Haziran itibariyle başladı. 2013 yılı sonundaki verilere göre günlük 160.000 civarında tebligat çıkaran Adalet Bakanlığı’nın tebligat gönderimleri her geçen yıl artarak devam ediyor. KEP ile gönderimde yalnızca tüzel kişilere gönderilen tebligatlardan fiziki gönderimlere göre yıllık en az 32,5 milyon TL tasarruf sağlanması ön görülüyor. Bireysel gönderimleri de dâhil edersek bu kazanç yılda yüz milyonlarca TL’ye çıkabiliyor.

  Tebligatların KEP ortamına taşınmasıyla hem devletin hem vatandaşın parasının cebinde kalacağını söyleyen Duygu Yantaç “Yıllık ortalama 40 milyon adet tebligat yapıldığı varsayıldığında yılda 200 ton kâğıt tüketiliyor. Bu uygulama sayesinde çevreci, hızlı ve güvenli iletişimin avantajlarının yaşandığı bir döneme girilecek. E-tebligat uygulaması ile yargı süreci hızlanarak davaların kısa sürede sonuçlanacak, tebligat çıkaran merciler ve tebligat alan kurumlar için kağıt, posta gönderimleri, operasyon ve fiziki arşivleme maliyetlerinde yüksek oranda tasarruf sağlanacak” dedi.

  Son olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi gazetede yayınlanan Elektronik Ticaret Yönetmeliği kapsamında, elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek yada tüzel kişilere 26 Kasım 2015’e kadar KEP adreslerini bildirme zorunluluğu gelmiş olup, benzer uygulamalarla KEP kullanımı hızla yaygınlaşmaya devam etmektedir. KEP uygulamalarının yaygınlaşması müşteri ve tedarikçiler arasındaki ilişkileri güçlendirirken, elektronik ortamda yasal olarak geçerli ve güvenli, çok hızlı, düşük maliyetle işlem yapma olanağı sağlayacaktır.

  KEP ile Neler Yapılabilir?

  - Elektronik tebligat alabilecek,

  - İlişki içinde olunan bir kişi veya kuruluşa, e-posta yolu ile güvenli ve zaman damgalı yasal bildirimde bulunulabilecek,

  - Göndereceğiniz e-postanın ne zaman, kim tarafından, kime yollandığı, gönderilen kişinin posta kutusuna hangi tarih ve saatte ulaştığı, alıcı tarafından ne zaman okunduğu belgelenebilecek,

  - KEP ile göndereceğiniz önemli bir e-posta, gönderdiğiniz kişi veya kuruluş tarafından almadık, bize ulaşmadı, bilgimiz yok gibi gerekçelerle inkar edilemeyecek,

  - KEP ile yapacağınız bildirim yasal bir bildirim haline gelecek, uyuşmazlık durumlarında da hukuki bir delile dönüşecek.

  Hayatımızı kolaylaştıracak KEP uygulamalarından bazıları şunlar:

  - E-posta veya telefon aracılığı ile yapılamayan her türlü bankacılık işleminde şubeye gitme veya faks çekerek talimat verme dönemi sona erecek.

  - Kamu kurumlarından talep ettiğiniz bilgi ve belgeleri KEP yoluyla hızla alabileceksiniz.

  - Devletin ve özel sektörün size güvenli olarak ulaştırmak istediği her türlü özel bilgi ve belge (sağlık raporları, tahlil sonucunuz, adli sicil kaydınız, diplomanız ve not dökümünüz, faturalarınız, vb..) kolayca elinizde ve arşivinizde olacak.

  - Yaşamın içinden herhangi bir konuyu ilgili kaymakamlıklara, devlet makamlarına, il ve ilçe belediyelerine iletmek için KEP sistemi kullanılabilecek.

  - Telifli eserlerin elektronik ortamda gönderiminde karşılaşılan kopya, taklit, aşırma, esinlenme gibi durumların önüne geçmek için KEP sistemi kullanılacak.

  - İşe giriş evraklarının toplanması, vize başvuruları kolaylaşacak.

  Microsoft Türkiye hakkında:

  Microsoft Türkiye, 1993 yılında altı kişiyle başladığı uzun maratonda, bugün 400’e yakın çalışanıyla birlikte koşuyor. Türkiye, aynı zamanda 79 ülkenin bulunduğu Microsoft Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nin de merkezi olarak yer alıyor. Microsoft, Türkiye’de de kurumlar ve bireylerin yeni ve önde olabilmeleri için, bilişimin tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de en fazla yatırım yapılan alanlardan biri olması gerektiğine inanıyor. Kurulduğu günden bu yana yerelleştirme çalışmalarının yanı sıra eğitim, destek, çözüm ve güvenlik konularında da kapsamlı faaliyetler yürüten Microsoft Türkiye, yazılımlarıyla insanları ‘her zaman, her yerden ve her cihazdan’ bilgiyle buluşturuyor. Her bireye ve her ölçekteki şirketin farklı ihtiyaçlarına cevap verebilen Bulut Bilişim çözümleri ile bilgi teknolojilerinin yaygınlaşmasını hedefliyor. Microsoft Türkiye, 11 bini aşkın bilişim şirketinden oluşan ekosistemiyle Türkiye’nin bilişim gücü olmaya devam ediyor.

  TNB KEP hakkında:

  13 Ocak 2012 tarihinde, TNB Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Ticaret A.Ş. adı ile Türkiye Noterler Birliği Vakfı tarafından, güvenli kayıtlı elektronik posta(KEP) hizmetlerini sunmak üzere kurulmuştur. TNB KEP, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından KEP hizmeti vermek üzere lisanslanmış ilk özel kuruluştur. TNB KEP, Ankara Genel Merkez, İstanbul Ofisi ve Türkiye çapında yaygın hizmet noktaları üzerinden KEP hizmetlerini vermektedir. Türkiye Noterler Birliği Vakfı’nın engin deneyimini, yasal mevzuatlara hakimiyetini ve hukuk tecrübesini elektronik ortama taşıyan TNB KEP, uzman personeli ve uluslararası güvenlik ve kalite sertifikalarına sahip bilişim teknolojileri alt yapısı ve katma değerli yzılım çözümleri ile kişi ve kuruluşların KEP ile güvenli iletişin ve KEP yönetimi ihtiyaçlarına cevap vermektedir. TNB KEP sisteminde veri ve kişisel bilgi güvenliği ISO/IEC 27001:2005 ve BS 10012 standartları ile kontrol edilmektedir. Ayrıca ISO/IEC 27031:2011 standardına uygun iş sürekliliği yönetim sistemi uygulamaktadır.

 • TNB KEP ile İSİS Bilişim Güçlerini Birleştirdi.

  İSİS Bilişim ve TNB KEP stratejik iş ortaklığı anlaşmasını imzaladı.

  İSİS Bilişim, TNB KEP’in sağladığı KEP ve E-İmza ürünlerini kendi kurumsal çözümleri ile entegre ederek E-Dönüşüm pazarında büyük bir ihtiyaca cevap veriyor olacak.

  05.10.2015 tarihinde İSİS Bilişim Genel Merkezinde yapılan imza törenine TNB KEP Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Uğurlu ve TNB KEP Genel Müdürü Duygu Yantaç ile İSİS Bilişim Genel Müdürü Mustafa Yurtoğlu katıldılar. İmza töreni sonrasında yetkililer aşağıdaki gibi açıklama yaptılar.

  TNB KEP – Genel Müdür – Duygu YANTAÇ;

  E-dönüşüm sektörünün lider firmaları ile yapmayı planladığımız iş ortaklığı değerlendirmelerimizde İSİS Bilişim’in köklü ve başarılı geçmişinin yanı sıra, teknik ekibi , kaliteli çözümleri, ve müşterilerindeki memnuniyet düzeyi iş ortağı olma kararımızı çok olumlu etkilemiştir. İşbirliği yapmamızda etkili olan diğer bir konu da müşterilerimize sunduğumuz KEP ve E-İmza hizmetlerine özel hazırlamış oldukları yazılım çözümleri ile birlikte İSİS Bilişim’in KEP ve E-İmza pazarının lider çözüm sağlayıcısı olacağına ve pazarın gelişimine sağlayacağı katkıya olan inancımızdır. Müşterilerimizin E-dönüşüm uygulamalarında en çok ihtiyaç duyduğu ve önem verdiği e-dönüşüm çözümlerini İSİS Bilişim ile beraber müşterilerimize avantajlı olarak sunuyor olacağız. İş ortaklığı çerçevesinde, E-dönüşümün firmalara zorunluluk getiren uygulamalarından olan E-fatura hizmetleri de 2015 yılında başvurularını tamamlayan tüm TNB KEP müşterilerine 31 Mart 2016’ya kadar ücretsiz olarak sunulacak.

  İSİS BİLİŞİM – Genel Müdür – Mustafa YURTOĞLU;

  E-Dönüşüm sektöründe müşteri ihtiyaçları açısından değerlendirme yapıldığında müşterilerin öncelikle her açıdan güven duyabileceği bir firma ile çalışmayı tercih ettiklerini ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek çözüm arayışında olduklarını görebilirsiniz. Bu noktada 2002 yılından beri müşterilerinin güvenini kazanmış ve müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştiren bir firma olarak, bizimle aynı değerleri taşıyan ve ülkemizin en güvenilir kurumlarından biri olan TNB KEP ile stratejik iş ortaklığı yapmaya karar verdik. TNB KEP, Türkiye Noterler Birliği Vakfı gibi çok değerli bir kurumun parçası olmak ile beraber Kayıtlı Elektronik Posta ve elektronik imza hizmetlerinde mevzuat hakimiyeti, uygulama deneyimi ve müşteri ihtiyaçlarına uygun katma değerli uygulamaları ile güven duyduğumuz iş ortağımız olmuştur. Bu işbirliğimizin E-Dönüşüm pazarına yeni bir soluk getireceğine ve müşterilerimizin memnun olacağı sonuçlar doğuracağına eminiz.

  İSİS BİLİŞİM Hakkında

  İSİS, 2002 yılında, deneyimli danışmanların uzmanlığı ile genç bir ekibin enerjisi ve dinamizmini bir araya getirerek kuruldu. Bugün Türkiye’nin önde gelen danışmanlık şirketlerinden ve Gelir İdaresi Başkanlığı onaylı özel entegratörlerinden olan İSİS, SAP danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra kendi ürettiği İSİS İthalat ve İhracat, İSİS e-Fatura, İSİS e-Defter, İSİS e-Arşiv ve İSİS e-Bilet çözümleriyle işletmelerin BT ve e-Dönüşüm ihtiyaçlarına karşılık veriyor. Belirlediği çerçevede kusursuz hizmet sunmak üzere bütün birikimini ve kaynaklarını kullanan İSİS, Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarına %100 müşteri memnuniyeti hedefiyle hizmet veriyor. "Daha ileriye!” mottosu ve ürettiği etkin çözümlerle pek çok farklı sektör ve ölçekten firmayı daha ileriye taşımayı ve firmaların yatırımlarının geri dönüşünü en kısa sürede almalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

  İSİS Ürün ve Hizmetler;

  - e-Fatura,

  - e-Defter,

  - e-Arşiv,

  - e-Bilet,

  - e-Mutabakat,

  - KEP (Kayıtlı Elektronik Posta)

  - KEP (Kayıtlı Elektronik Posta)

  - e-İmza,

  - e-İmza Entegrasyonları,

  - e-İK

  - e-Bordro

  - e-Süreç

  - e-Belge

  - SAP Danışmanlığı

  TNB KEP Hakkında

  13 Ocak 2012 tarihinde, TNB Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Ticaret A.Ş. adı ile Türkiye Noterler Birliği Vakfı tarafından, güvenli şekilde Kayıtlı Elektronik Posta(KEP) hizmetleri vermek üzere kurulmuştur.

  Türkiye Noterler Birliği Vakfı, şirketin tek hissedarıdır. TNB KEP, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından KEP hizmeti vermek üzere lisanslanmış ilk özel kuruluştur.

  TNB KEP, Ankara genel Merkez, İstanbul Ofisi ve Türkiye çapında yaygın hizmet noktaları üzerinden firma ve bireylere Kayıtlı Elektronik posta ve ve elektronik imza hizmetlerini sağlamaktadır.

  Türkiye Noterler Birliği Vakfı’nın engin deneyimini, yasal mevzuatlara hakimiyetini ve hukuk tecrübesini elektronik ortama taşıyan TNB KEP, uzman personeli ve uluslararası güvenlik ve kalite sertifikalarına sahip bilişim teknolojileri alt yapısı, global ve yerel çözüm ortakları ile sunduğu Katma Değerli çözümleri ile kişi ve kuruluşların KEP ile güvenli iletişim ve KEP yönetim ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

  TNB KEP sisteminde veri ve kişisel bilgi güvenliği ISO/IEC 27001:2005 ve BS 10012 standartları ile kontrol edilmektedir. Ayrıca ISO/IEC 27031:2011 standardına uygun iş sürekliliği yönetim sistemi uygulamaktadır.

 • Google Chrome – Java Sorunu

  Google Chrome’un yeni yayınlanan Chrome 45 versiyonu Java uygulamalarını desteklememektedir. KEP sistemine giriş yapabilmek için Internet Explorer, Firefox gibi diğer internet tarayıcıları kullanabilirsiniz.

 • UYAP’ta Elektronik Tebligat Uygulaması Başladı

  26.06.2015 tarihinden itibaren UYAP sistemi üzerinden e-tebligat uygulaması tüm Türkiye’de aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır.

  Konu ile ilgili UYAP resmi web sitesinde aşağıdaki gibi bilgilendirme yayınlamıştır. Habere ulaşmak için http://www.uyap.gov.tr/UYAPta-Elektronik-Tebligat-Uygulamasi-Basladi adresini ziyaret edebilirsiniz.

  ELEKTRONİK TEBLİGAT BİLGİLENDİRME KILAVUZU

  E-TEBLİGAT ARTIK UYAP’TA

  UYAP uygulamalarında elektronik tebligat alt yapısı tamamlanarak 29.06.2015 tarihi itibariyle tüm Türkiye’de hizmete başlamıştır.

  ELEKTRONİK TEBLİGAT NEDİR?

  Tebligat Kanunu 7/a maddesi ve elektronik tebligat yönetmeliğine göre tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla gönderilen bildirimdir. Fiziki ortamda yapılan tebligatla aynı sonuçları doğurmaktadır.

  ELEKTRONİK TEBLİGATTAN KİMLER YARARLANABİLİR?

  Elektronik tebligat adresi alan tüm gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.

  ELEKTRONİK TEBLİGATIN FAYDALARI NELERDİR?

  1. Fiziki ortamda haftalar süren tebligat işlemi, elektronik ortamda saniyeler içinde tamamlanmaktadır. Tebligat elektronik ortamda okunmadığı takdirde beşinci gün sonunda okunmuş sayılmaktadır.

  2. Fiziki ortamda tebligat ücreti 9,00-TL iken elektronik ortamda 4,50-TL olarak belirlenmiştir.

  3. Elektronik ortamda tebligat yapıldığı takdirde hiçbir çıktı alınmayacağı için doğanın korunmasına fayda sağlanmış olacaktır.

  4. Elektronik ortamda yapılan gönderilerin ne zaman yapıldığı, göndericinin ve alıcının kim olduğu, gönderilen iletinin ve eklerinin ne olduğu aşamaları veri tabanında tutulmaktadır. Bu sayede gönderici taraf iletinin kendisi tarafından gönderilmediğini, alıcı taraf da kendisine ulaşmadığını ve iletim zamanını inkâr edememektedir.

  ELEKTRONİK TEBLİGATI UYAP UYGULAMALARINDA NASIL KULLANIRIM?

  Geçerli elektronik tebligat adresinizin yazışma adresi olarak kullanılması için

  - Avukatlar yönünden : E imza ile avukat portal sistemlerinden UYAP’a girilerek gerekli ayarlamaların yapılması,

  - Diğer kullanıcılar yönünden : Dosyanızın bulunduğu yargı veya yardımcı birimlerine dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.

  ELEKTRONİK TEBLİGAT ZORUNLU MUDUR?

  Elektronik tebligat, Tebligat Kanunu ve Elektronik Tebligat Yönetmeliği gereğince; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler için zorunludur. Ancak zorunlu bir sebeple elektronik tebligat yapılamaması halinde müteakip tebligatların elektronik ortamda yapılacağı belirtilerek diğer usullerle tebligat yapılabilir. Gerçek kişiler ve diğer Tüzel kişiler için ise isteğe bağlıdır.

 • Noterlik İşlemleri Elektronik Ortama Taşınıyor

  Noterlik işlemlerinin elektronik ortamda yapılması, saklanması ve paylaşılmasına ilişkin yönetmelik 11 Temmuz 2015 Cumartesi günü resmi gazetede yayımlanmıştır. Bu yönetmelik ile birlikte güvenli elektronik imza kullanılarak noter huzuruna gitmeden de noterlik işlemleri yapılabilecek. 1 Mart 2016'da yürürlüğe girecek olan yönetmelik ile aşağıdaki işlemler yapılabilecek.

  - Çevirme İşlemleri

  - Tescil İşlemleri

  - Tespit İşlemleri

  - Örnek Verme İşlemleri

  - Defter Onayları

  - İmza Onaysız İhtarname ve İhbarname

  Elektronik ortamlarda yapılacak tüm işlemlerde güvenli elektronik imza kullanımı zorunludur. Ayrıca bir belgenin üçüncü kişilerle elektronik ortamda paylaşılmasının istenmesi durumunda bu işlemi noter KEP kullanarak da yapabilecek.

  İlgili yönetmelik gereği sistem altyapısının kurulması ve işletilmesinde "Noterler Birliği" yetkilidir. İlgili düzenlemeyi içeren yönetmeliği aşağıdaki linkten görüntüleyebilirsiniz.

  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150711-19.htm

 • E-tebligat dönemi başladı

  E-tebligata uyumlu Kayıtlı Elektronik Posta(KEP) adresinizi Türkiye Noterler Birliği Vakfı teknoloji şirketi TNB KEP'ten alabilirsiniz.

  Adalet Bakanlığı UYAP Bilişim Sisteminde 29/06/2015 tarih ve saat: 09:00 itibariyle Elektronik Tebligat uygulaması yaygınlaştırılmasına başlamıştır.

  Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde uzun yıllardır kullanılan Kayıtlı E-Posta (KEP) sistemi, ülkemizde, 1 Temmuz 2012 tarihli yeni Türk Ticaret Kanunu ile yürürlüğe girdi. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler için zorunlu hale getirilen Kayıtlı E-Posta (KEP), yasal olarak geçerli elektronik yazışma ve bildirim olarak tanımlanıyor.

  "Adalet Bakanlığı'nın yapacağı tebligatları elektronik ortamdan göndermeye başlamasıyla birlikte yılda milyonlarca lira tasarruf edilmiş olacak" diyen TNB KEP Genel Müdürü Duygu Yantaç "Sistem kamu kurumları ve özel sektörde her geçen gün yaygınlaşıyor. Kurumların bireyi sistemin içine çekeceği her uygulama hayatımızı kolaylaştıracak, uyuşmazlıkları azaltacak, sistemin yaygınlaşmasını dolayısıyla faydasının somut şekilde ortaya konmasını sağlayacaktır" dedi.

  Adalet Bakanlığı günde yüzbinlerce adet tebligat yapıyor

  2013 yılı sonundaki verilere göre günlük 160.000 civarında tebligat çıkaran Adalet Bakanlığı'nın tebligat gönderimleri her geçen yıl artarak devam ediyor. Bu tebligatların en az 30.000 adedi tüzel kişilere gönderilmektedir. KEP ile gönderimde yalnızca tüzel kişilere gönderilen tebligatlardan fiziki gönderime göre yıllık en az 32,5 milyon TL tasarruf sağlanacaktır. Bireysel gönderimleri de dahil edersek bu kazanç yılda yüz milyonlarca TL'ye çıkmaktadır.

  TUİK 2013 yılsonu verilerine göre yılda 6,5 milyon dava açılmaktadır. Bu davaların ise tahmini yarısını ceza davaları oluşturmaktadır. Ceza davalarında yapılan tebligat maliyetlerini devlet, diğer davalardaki tebligat maliyetlerini ise bireyler ödemektedir. Tebligatların KEP ortamına taşınmasıyla hem devletin hem vatandaşın parasının cebinde kalacağını söyleyen Duygu Yantaç "Yıllık ortalama 40 milyon adet tebligat yapıldığı varsayıldığında yılda 200 ton kağıt tüketilmektedir. Böylece yılda 300 ton ağaç kesilmeyecek olup, çevreci, hızlı ve güvenli iletişimin avantajlarının yaşandığı bir döneme girilecek. E-tebligat uygulaması ile yargı süreci hızlanarak davaların kısa sürede sonuçlanacak ve tebligat çıkaran merciler ve tebligat alan kurumlar için kağıt, posta gönderimleri, operasyon ve fiziki arşivleme maliyetlerinde yüksek oranda tasarruf sağlanacaktır." dedi.

  KEP ile Neler Yapılabilir?

  Elektronik tebligat alabilecek,

  - İlişki içinde olunan bir kişi veya kuruluşa, e-posta yolu ile güvenli ve zaman damgalı yasal bir bildirimde bulunulabilecek,

  - Göndereceğiniz e-postanın ne zaman, kim tarafından, kime yollandığı, gönderilen kişinin posta kutusuna hangi tarih ve saatte ulaştığı, alıcı tarafından ne zaman okunduğu belgelenebilecek,

  - Göndereceğiniz e-postanın ekli dosyaları ile birlikte içerik bütünlüğü sağlanacak,

  - KEP ile göndereceğiniz önemli bir e-posta, gönderdiğiniz kişi veya kuruluş tarafından almadık, bize ulaşmadı, bilgimiz yok gibi gerekçelerle inkar edilemeyecek,

  - KEP ile yapacağınız bildirim yasal bir bildirim haline gelecek, uyuşmazlık durumlarında da hukuki bir delile dönüşecek.

  Hayatımızı kolaylaştıracak KEP uygulamalarından bazıları şunlar:

  E-posta veya telefon aracılığı ile yapılamayan her türlü bankacılık işleminde bankaya gitme veya faks çekerek talimat verme dönemi sona erecek.

  - Her türlü doğal gaz, elektrik, su gibi abonelik işlemleri KEP hesabı ile evinizden çıkmadan yapılabilecek.

  - Kamu kurumlarından talep ettiğiniz bilgi ve belgelere KEP yoluyla ulaşabileceksiniz.

  - Devletin ve özel sektörün size güvenli olarak ulaştırmak istediği her türlü özel bilgi ve belge (sağlık raporları, tahlil sonucunuz, adli sicil kaydınız, diplomanız ve not dökümünüz, faturalarınız, vb..) kolayca elinizde ve arşivinizde olacak.

  - Yaşamın içinden herhangi bir konuyu ilgili kaymakamlıklara, emniyet makamlarına, muhtarlıklara, tapu, nüfus müdürlüklerine, il ve ilçe belediyelerine iletmek için KEP sistemi kullanılabilecek.

  - Birçok hukuki bildirim ve yazışma, KEP ile yapılabilecek, adliyelerde görülen davaların işleyiş süreleri kısalacak. Elektronik deliller mahkemelere elektronik olarak sunulabilecek.

  - Telifli eserlerin elektronik ortamda gönderiminde karşılaşılan kopya, taklit, aşırma, esinlenme gibi durumların önüne geçmek için KEP sistemi kullanılacak.

  - Aile içi bir karar, mal, eşya paylaşımına yönelik bir mutabakat, KEP sistemi üzerinden yapılarak belgeli ve daha resmi bir forma sokulabilecek.

  - Site aidatı, apartman bakım hizmetleri gibi apartman ve site yönetimine iletilmek istenen hususlar KEP hesabıyla yapılabilecek.

  - İşe giriş evraklarının toplanması, vize başvuruları kolaylaşacak.

  - Günlük yaşamda yaptırılan tadilatlarla ilgili elektrik, tesisat, fayans ustası gibi meslek erbapları ile yapılan gayri resmi ve sözlü anlaşmaları, resmileştirmek ve kayıt altına almak için KEP sistemi kullanılabilecek.

 • Google Chrome – Java Sorunu Hakkında

  Chrome’da 42 üzerindeki sürümler ile Java kullanabilmek için aşağıdaki adımları izleyerek NPAPI eklentilerine izin verilmesi gerekiyor

  Bunun için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

  Chrome Sürüm 42 ve daha yeni sürümlerde NPAPI'yi Etkinleştirme

  1. URL çubuğunuza chrome://flags/#enable-npapi girin.

  2. NPAPI'yi Etkinleştir konfigürasyon seçeneği için Etkinleştir bağlantısına tıklayın.

  3. Konfigürasyon sayfasının alt kısmında ortaya çıkan Yeniden Başlat düğmesine tıklayın.

 • Türkiye Seyahat Acentalar Birliği (TÜRSAB)

  Seyahat Acentalarının KEP Adreslerini Alma Zorunluluğunu Bildirdi.

  Türk Ticaret Kanunu ile iş yaşantımıza dâhil olan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) uygulaması, 19 Ocak 2013 tarihli ve 6201 sayılı E-Tebligat yönetmeliği ile anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik tebligat adresi olarak zorunlu hale getirilmişti. TÜRSAB tarafından yapılan duyuruda da firmalara yapılacak tebligatlar elektronik yolla gerçekleştirileceğinden söz konusu seyahat acentelerinin herhangi bir hak kaybına uğramaması için elektronik tebligat adresi olarak kullanacakları Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerini almaları gerektiğini bildirmiştir.

  Türkiye Noterler Birliği Vakfı teknoloji şirketi TNB KEP’ten Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinizi ve gönderimler için zorunlu Elektronik imzanızı avantajlı TNB KEP tarifelerinden faydalanarak alabilir, yasal zorunluluğunuzu yerine getirerek elektronik ortamda güvenli iletişim dünyasına katılabilirsiniz.

  Bilgi almak için 444 6 537 ’yi arayabilir, başvurunuzu “Online Başvuru” alanından gerçekleştirebilirsiniz.

  TÜRSAB tarafından yapılan duyurunun orijinal metnini görmek için tıklayınız

 • Türkiye Barolar Birliği – TNB KEP İşbirliği

  Barolar Avukatlarla Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Üzerinden İletişim Kuracak

  Türkiye Barolar Birliği, e-dönüşüm projesi kapsamında Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemine geçti. TNB KEP ile anlaşma imzalayan Türkiye Barolar Birliği bundan sonra tüm yazışmalarını güvenli e-posta KEP üzerinden yapabilecek. 11 Kasım 2014 itibariyle avukatlar da TNB KEP tarafından sağlanan avantajlı koşullarla KEP hesaplarını edinebilecekler. Avukatlar KEP sayesinde bağlı bulundukları il baroları ile müvekkillerine yaptıkları bildirimlerde, diğer avukatlarla aralarında uzlaşma gerektiren durumlarda, adli işlemlerde, resmi daireler ve bireysel yazışmalarda KEP üzerinden iletişim kuracak. Sağladığı güvenli iletişimin yanı sıra, anlaşmazlık durumunda delil niteliği taşıyan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) kullanıcılarına tarafsız yasal koruma sağladığından KEP üzerinden yapılan gönderimler mahkemelerde delil olarak kullanılabilecek.

  Avukatlar Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile Neler Yapabilecekler

  - Avukatlar TNB KEP Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hizmetini;

  - Bağlı bulundukları il baroları ile iletişimde,

  - Müvekkillerine yaptıkları bildirimlerde,

  - Diğer avukatlarla aralarında uzlaşma gerektiren durumlarda,

  - Adli işlemlerde, resmi daireler ve bireysel yazışmalarda

  kullanarak kendilerinin ve ilgili tarafların elektronik ortamdaki haberleşmesini güvence altına alabilecek. Sağladığı güvenli iletişimin yanı sıra, anlaşmazlık durumunda delil niteliği taşıyan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) kullanıcılarına tarafsız yasal koruma sağlayacak.

  Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hizmetinden yararlanmak isteyen avukatlar 11 Kasım 2014 tarihinden itibaren elektronik imzalarını kullanarak başvurularını tamamlayabilecek ve KEP hesaplarını kullanmaya başlayabilecekler.

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’dan KEP Duyurusu

  EPDK’dan Kayıtlı Elektronik Posta Çağrısı – Son Tarih 28 Kasım 2014

  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektronik piyasasında lisans başvurusunda bulunan veya lisans sahibi enerji şirketlerinin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerini 28 Kasım 2014 tarihine kadar bildirmeleri gerektiğini duyurdu.

  Türk Ticaret Kanunu ile iş yaşantımıza dâhil olan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) uygulaması, 19 Ocak 2013 tarihli ve 6201 sayılı E-Tebligat yönetmeliği ile anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik tebligat adresi olarak zorunlu hale getirilmişti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan duyuruda da elektrik piyasasında lisans başvurusunda bulunan veya lisans sahibi enerji şirketlerine yapılacak tebligatlar elektronik yolla gerçekleştirileceğinden söz konusu enerji firmalarının herhangi bir hak kaybına uğramaması için elektronik tebligat adresi olarak kullanacakları Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerini almaları gerektiği duyuruldu. Firmaların elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adreslerin 28 Kasım 2014 tarihine kadar yazılı olarak kurumun Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığına iletilmesi gerektiği belirtildi.

  Türkiye Noterler Birliği Vakfı teknoloji kuruluşu TNB KEP’ten Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinizi alarak hem 28 Ocak 2014 tarihine kadar EPDK’ya iletmeniz gereken KEP adresinizi alarak yasal zorunluluğunuzu yerine getirebilir, hem de elektronik ortamda güvenli iletişim dünyasına katılabilirsiniz.

  Bilgi almak için 444 6 537 ’yi arayabilir, başvurunuzu “Online Başvuru” alanından gerçekleştirebilirsiniz.

  EPDK tarafından yapılan duyurunun orijinal metnini görmek için tıklayınız

 • MASAK

  MASAK’tan Elektronik Tebligat Düzenlemesi Hakkında Kamuoyu Duyurusu

  Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemine dâhil olma, KEP adresi temin edilmesi ve elektronik tebligat zorunluluğu konularında Başkanlığımıza ulaşan soru ve talepler nedeniyle aşağıdaki hususların kamuoyuyla paylaşılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

  5549 Sayılı Suç Gelirinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna 18/06/2014 tarihinde eklenen 9/A maddesi uyarınca; Başkanlık tarafından 5549 sayılı Kanun ile 6415 sayılı Kanunun uygulanması kapsamında yapılacak tebligatların 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/A maddesinde düzenlenen elektronik tebligata ilişkin usullere bağlı olmaksızın, elektronik ortamda tebliğ edilebileceği ve tebligata elektronik ortamda cevap istenebileceği hükme bağlanmıştır.

  Bu çerçevede Başkanlığımız elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma ve cevapların elektronik ortamda verilmesi zorunluluğu getirmeye, elektronik ortamda tebliğ yapılacaklar ile elektronik ortamdaki tebligata ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır. 

  Bu Kanun maddesi kapsamında elektronik tebligatların kimlere ne şekilde yapılacağı ve kimlere elektronik tebligat zorunluluğu getirileceği henüz çalışmaları süren bir yönetmelik ile belirlenecektir. Dolayısıyla Başkanlığımız tarafından hâlihazırda elektronik ortamda tebligat zorunluluğu getirilmiş herhangi bir sektör veya meslek grubu bulunmamaktadır.

  Başkanlığımız tarafından, kendilerine resmi yazı ile talep iletilen yükümlülerimiz haricinde, herhangi bir tüzel kişi veya gerçek kişi için Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemine dahil olma veya KEP üzerinden yazışma zorunluluğu getirilmemiştir. Bilhassa müşahhas olarak ülkemizde hâlihazırda faaliyet göstermekte olan KEP servis sağlayıcı kuruluşların herhangi birinden hesap açtırma zorunluluğu getirilmesi gibi bir husus kesinlikle söz konusu değildir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

  KEP bildirim süresi 31 Aralık 2014 tarihine kadar uzatıldı!

  İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından müşavirliklere veya firmalara yapılacak tebligatları elektronik ortamda gönderilebilmesi için muhatap müşavirlik veya firmaların KEP adresine ihtiyaç duyulduğundan, ilgili kurumlardan alınan KEP adreslerinin İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Evrak Kayıt Servisi’ne, yazılı dilekçe ile 30 Eylül 2014 tarihine kadar bildirilmesi gereken süre 31 Aralık 2014 tarihine kadar uzatılmıştır.

  KEP hesabı edinmek “Online Başvuru” butonuna tıklamanız ve ihtiyacınıza uygun TNB KEP tarifesini seçmeniz yeterlidir.

  Başvurunuzu kısa bir sürede tamamlayarak alabileceğiniz TNB KEP adresinizi İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile paylaşabilirsiniz.

  Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

 • Eczacılar da Kayıtlı Elektronik Posta Kullanacak!

  Resmi Gazete'de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik ile 2012'de çıkarılan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un uygulamasına yönelik düzenlemeler getirildi.

  Resmi Gazete'de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik ile 2012'de çıkarılan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un uygulamasına yönelik düzenlemeler getirildi. Yönetmelikte ön plana çıkan belki de en önemli nokta eczacıların eczanede bulunmaları zorunluluğu getirilmesi oldu.

  Yönetmeliğin 14. maddesinin 2. fıkrasına göre eczanenin hizmet verdiği saatlerde mesul müdür eczacı, varsa ikinci eczacı ve yardımcı eczacılar görevi başında bilfiil bulunacak. Hastalık ve diğer mazeretlerle eczanesinden 24 saatten fazla süreyle ayrılmak zorunda kalan eczacı veya mesul müdür, keyfiyeti il veya ilçe sağlık müdürlüğüne Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile bildirebilecek.

  12 Nisan 2014’de resmî gazetede yayınlanan 28970 sayılı duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

  Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerinizi Türkiye Noterler Birliği Vakfı teknoloji şirketi TNB KEP'ten hemen alabilirsiniz. Bilgi için 444 6 537’yi arayabilirsiniz.

 • Reçetelerde Elektronik İmza Dönemi Başladı!

  Hekimlerimize Türkiye Noterler Birliği Vakfı kuruluşu TNB KEP’ten tek nokta Kayıtlı Elektronik Posta ve E-imza hizmeti

  1 Temmuz 2012 tarihinde, Sosyal Güvenlik Kurumu E-Reçete Projesini hayata geçirmiştir. Proje kapsamında, elektronik reçete uygulamasında hem hekim hem de eczacı açısından güvenilirliği artırmak amacıyla, hekim tarafından elektronik imza (e-imza) atılmamış olan reçeteler, eczaneler tarafından kabul edilmeyecek ve ilaç teslim edilmeyecek. Bu nedenle e-reçete oluşturacak olan tüm hekimlerin elektronik imza kullanmaları gerekiyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile hastanelerin ve hekimlerin elektronik imza temin etmeleri ve entegrasyon süreçlerini tamamlamaları gerektiği duyurulmuştur.

  Türkiye Noterler Birliği Vakfı teknoloji kuruluşu TNB KEP’in sunduğu e-imza ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hizmeti ile hekimlerimiz:

  - E-imzası ile e-reçete düzenleyebilir,

  - Kayıtlı Elektonik Posta (KEP) ile bilimsel makalelerini sanal ortamda güvenle paylaşabilir,

  - Kamu kurumları, hasta ve sağlık profesyonelleri ile iletişimini güvence altına alabilir.

  Başvurularınız için www.tnbkep.com.tr'de yer alan iletişim formunu doldurabilir veya 444 6 537’den bize ulaşabilirsiniz.

 • Devlet Malzeme Ofisi (DMO) TNB KEP’i tercih etti.

  Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetinde Türkiye Noterler Birliği Kuruluşu TNB KEP’i tercih etti. DMO yaptığı duyuru ile müşteri ve tedarikçilerine KEP hesabı edinme çağrısı yaptı.

  DMO Müşteri ve Tedarikçilerin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi Alması Hakkında

  11/02/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun “Elektronik tebligat” başlıklı 7/a maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.” hükmü ile 19/01/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin “Elektronik tebligat adresi edinme” başlıklı 6’ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanacak muhatap, elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi edinir.” ve “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma” başlıklı 7’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.” hükümleri uyarınca, tebligatların elektronik yolla yapılabilmesi için anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin elektronik tebligata elverişli Kayıtlı Elektronik Posta adresi edinmeleri zorunlu kılınmıştır.

  Bu kapsamda DMO Genel Müdürlüğü’nce, müşteri ve tedarikçilerle yapılacak yazışma, tebligat ve diğer bildirimlerin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Güvenli, hızlı ve tasarruflu yazışmaya geçiş ve ilgili mevzuata uyum bakımından KEP kullanımı önem arz etmektedir. Tedarikçi firmalardan KEP adreslerinin temin edilmesinden sonra sipariş bildirimleri ve diğer yazışmalar KEP üzerinden yapılacaktır.

  Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerinizi Türkiye Noterler Birliği Vakfı teknoloji şirketi TNB KEP’ten hemen alabilirsiniz. Size özel KEP fırsatından yararlanmak için hemen kamusatis@tnbkep.com.tr adresine mail atabilir, 444 6 537’yi arayabilirsiniz.
 • Ticarette daha güvenilir bir dönem başlıyor

  Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı bölge müdürlüklerinden şirketlere KEP çağrısı!

  Elektronik ortamda hukuki işlem yapmayı mümkün kılan Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) ile Kayıtlı E-Posta ve e-imza kullanımı yaygınlaşıyor.

  Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin 14. Maddesi uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın MERSİS’e kayıtlı tüzel kişiliklere e-tebligat adresi olarak kullanacakları Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi alma konusunda bildirim yapması bekleniyor.  MERSİS, e-imza ve KEP; ticareti güvenli platforma çeken yeni nesil sistemler olarak ticarette şeffaf, hesap verilebilir ve güvenilir bir dönemi işaret ediyor.

  MERSİS ile yeni şirket kurulumu, kuruluştan sonraki tescil ve ilanı gerektiren işlemlerden bilgi güncelleme, şirket birleştirme, unvan değişikliği gibi işlemleri, teşvik başvuruları, iflas başvuruları, genel kurul bildirimlerinin yapılması, lisans başvuruları, çalışan SGK kayıtları, vergi beyan ve ödemeleri gibi işlemler online ortamda yapılabilecektir.

  MERSİS’e kayıtlı olan şirket yetkililerinin elektronik ortamda işlem yapabilmesi için elektronik imzaya sahip olması, tebligatlarını elektronik ortamda alabilmeleri içinse Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerini tebligat aldıkları mercilere talep durumunda bildirmeleri gerekiyor.

  Bu kapsamda Türkiye Noterler Birliği Vakfı şirketleri olan TNB KEP ve TNB e-imza MERSİS’e kayıtlı olan firmalara tek çatı altında güvenilir Kayıtlı Elektronik Posta ve e-imza hizmetini sunuyor.

  Kayıtlı Elektronik Posta ve e-imzalı tarifelerinizden yararlanmak için hemen başvurun!

 • Türkiye Bankalar Birliği

  Türkiye Bankalar Birliği Bankalardan e-tebligat için kullanacakları KEP adreslerini bildirmelerini istedi.

  Türkiye Bankalar Birliği Bankalardan e-tebligat için kullanacakları KEP adreslerini bildirmelerini istedi.

  T.C. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, UYAP Bilişim Sistemi kullanılarak icra dairelerinden bankalara gönderilebilecek İcra ve İflas Kanunu 89. Madde hükümlerine ilişkin haciz ihbarnameleri için banka merkezlerine elektronik tebligat çıkarılmasına yönelik bir yapı tesis edilmesinin düşünüldüğü belirtmekte ve tüm bankaların bu amaçla kullanılacak e-tebligat adreslerinin toplanarak Bakanlığa iletilmesi talep etmektedir.

  T.C. Adalet Bakanlığı’na iletilmek üzere UYAP bilişim sisteminden gönderilecek tüm tebligatlarda kullanılacak bankaların e-tebligat adreslerini, en geç 17 Ocak 2014, Cuma günü saat 17.30’a kadar Türkiye Bankalar Birliğine bildirmeleri gerekmektedir.

  E- tebligat adresi; şirketinizin tebligat alabilmesi için gereken Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresidir.

  KEP hesabı edinmek “Online Başvuru” butonuna tıklamanız ve ihtiyacınıza uygun TNB KEP tarifesini seçmeniz yeterlidir.

  Başvurunuzu kısa bir sürede tamamlayarak alabileceğiniz TNB KEP adresinizi elektronik tebligat adresiniz olarak ilgili merciler ile paylaşabilirsiniz.

 • RTÜK

  RTÜK’ten Medya Hizmet Sağlayıcı İşletmelere KEP duyurusu!

  RTÜK’ten Medya Hizmet Sağlayıcı İşletmelere KEP duyurusu!

  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 29.11.2013 tarihinde yapılan 17420072.621.02/471-16217 no’lu basın bildirisinde 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 32 nci maddesi 10 uncu fıkrasında “Üst Kurul tarafından verilen uyarı kararları, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun Üst Kurula bildirdiği elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tebliğ edilir. Üst Kurula bildirilen elektronik posta adresinde değişiklik yapılmasına rağmen bu değişiklik Üst Kurula bildirilmediği takdirde, önceki adrese yapılan tebligat yapılmış sayılır.” ve Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma” başlıklı 7’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatapların, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur.” hükmü uyarınca; medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara yapılacak tebligatların elektronik yolla gerçekleştirilecek olduğu ve bu doğrultuda Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilmiş Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıları’ndan alınacak KEP adreslerini 19.01.2014 tarihine kadar taraflarına bildirilmesini talep etmiştir.

  Radyo Televizyon Üst Kuruluna tabi olan Medya Hizmet Sağlayıcı firmalara özel sunduğumuz kampanyalardan yararlanmak için kampanya@tnbkep.com.tr adresine mail atabilirsiniz.

  Başvurunuzu kısa bir sürede tamamlayarak alabileceğiniz TNB KEP adresinizi elektronik tebligat adresiniz olarak ilgili merciler ile paylaşabilirsiniz.

 • BTK

  BTK’DAN İŞLETMELERE KEP DUYURUSU!

  BTK’DAN İŞLETMELERE KEP DUYURUSU!

  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Yetkilendirme Dairesi Başkanlığınca 11.10.2013 tarihinde şirketlere yapılan gönderide, Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin “ Elektronik tebligat adresi edinme” başlıklı 6’ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ Elektronik tebligat hizmetinden yararlanacak muhatap, elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi edinir.” maddesi uyarınca kurum tarafından ilgililere yapılacak elektronik tebligatlar için “elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adreslerini” 22.11.2013 tarihine kadar temin edilerek kendilerine iletilmesini talep etmiştir.

  Düzenleyici olarak BTK’ya tabi olan firmalara TNB KEP’in özel sunduğumuz kampanyalardan yararlanmak için kampanya@tnbkep.com.tr adresine mail atabilirsiniz.

  Başvurunuzu kısa bir sürede tamamlayarak alabileceğiniz TNB KEP adresinizi elektronik tebligat adresiniz olarak ilgili merciler ile paylaşabilirsiniz.

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Yapı Denetim Firmalarına KEP Çağrısı!

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Yapı Denetim Firmalarına KEP Çağrısı!

  İşletmelerin KEP adreslerini Yapı Denetim Dairesi Başkanlığına bildirmesi gerekmektedir.

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından şirketlere yazılan yazılara eklenen bir ifade ile, Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin “ Elektronik tebligat adresi edinme” başlıklı 6’ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ Elektronik tebligat hizmetinden yararlanacak muhatap, elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi edinir.” maddesi uyarınca kurum tarafından ilgililere yapılacak elektronik tebligatlar için “elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adreslerini” temin ederek Yapı Denetim Dairesi Başkanlığı’na bildirilmesini talep etmiştir.

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tabi olan firmalara özel sunduğumuz kampanyalardan yararlanmak için kampanya@tnbkep.com.tr adresine mail atabilirsiniz.

  Başvurunuzu kısa bir sürede tamamlayarak alabileceğiniz TNB KEP adresinizi elektronik tebligat adresiniz olarak ilgili merciler ile paylaşabilirsiniz.