Veri Güvenliği ve Teknik Altyapı

BTK Tarafından denetlenen ve hizmet sağlayıcı olarak yetkilendirilen TNB KEPHS aşağıdaki standartlara uygun hizmet vermekte ve uygunluğu denetlenmektedir;

Kriterler
• ETSI TS 102 640
• TS ISO/IEC 27001 veya ISO/IEC 27001
• BS 10012
• ISO/IEC 27031

Teknik Yeterlilikler (Güvenlik altyapısı):

* Şirket süreçleri Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi dahilindeki politikalara göre işletilmekte ve sürekli geliştirilmektedir.
* Bilginin alınması, oluşturulması, işlenmesi, tutulması, arşivlenmesi ve aktarılması ile ilgili tüm işlemlerde fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik özellikleri korunmaktadır.
* Kişisel Bilgiler Yönetim Sistemi kapsamında bulunan veri korumasını destekleyici politikalar ile birlikte veri koruması ve mahremiyeti kuralları uygulanmaktadır.
* Temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak amacıyla İş Sürekliliği Yönetim Sistemi yürütülmektedir.
* Teknik altyapıya ilişkin yedekli yapılar kullanılarak yüksek erişilebilirlik hedefleri gerçekleştirilmekte, izleme faaliyetleri ile geliştirmeye yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.
* Veri yedekleme merkezleri faaliyete alınmış olup standartlara yönelik belgelendirmeleri bulunmaktadır.