Başvuru Evrakları

Bireysel KEP hesabı açılması için gerekli belgeler

 1. Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmî belge
 2. Bireysel müşteri taahhütnamesinin imzalı hali

Bireysel online başvuru sırasında elektronik imza ya da mobil imzanız ile bireysel müşteri taahhütnamesini sistem üzerinden imzalayabilirsiniz. Bu durumda yukarıda belirtilen belgelerin ayrıca teslim edilmesine gerek yoktur.

Seçmiş olduğunuz tarife E-imzalı bir tarife ise, (KEP ve e-imza alacak kişinin aynı kişi olması kaydı ile) yukarıdaki belgelere ek olarak;

 1. İrade Beyanı Formu ıslak imzalı,
 2. Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen resmi belgesi ve belgenin fotokopisi,
 3. Sertifika içine çalıştığınız kurum bilgisi eklenecek ise 6 aydan eski olmamak kaydıyla “Ticaret Odası Faaliyet Belgesi” nin aslı ve firma yetkilisi imza sirkülerinin fotokopisinin

KEP başvuru belgeleri ile beraber işlem yetkilisi tarafından şahsen kimlik doğrulama merkezine teslim edilmesi gerekmektedir.

Bireysel KEP hesabı ile birlikte seçilen e-imza paketinde, e-imzayı alacak kişinin kimlik doğrulama işlemi:
 1. Istanbul ve Ankara’da TNB KEP merkezlerinde
 2. TNB KEP bayilerinde yapılmaktadır.


Kurumsal KEP hesabı açılması için gerekli belgeler

 1. Tüzel kişinin MERSİS numarası var ise mersis numarası kaydı ve numarası
 2. Ticaret sicil numarasını içeren, Ticaret Sicil Memurluklarından alınmış olan Ticaret Sicil Tasdiknamesinin veya Faaliyet belgesinin fotokopisi
 3. Noter onaylı imza sirkülerinde yer alan yetkilendirmelere uygun olarak imzalanmış ve kaşelenmiş kurumsal taahhütnamenin aslı ve eki olarak imzalanmış ve kaşelenmiş başvuru formu
 4. Tüzel kişilerin işlem yetkilisi olarak belirledikleri kişilerin kimlik tespiti için nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, avukatlık belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmî belge
 5. Noter onaylı imza sürkülerinin aslı ya da noter onaylı ‘aslı gibidir’ orjinali (TNB KEP merkezlerine gelen ya da yerinde kimlik doğrulama hizmetinden faydalanan şirketlere imza sirkülerinin orijinalinin görülmesi esas olmak üzere fotokopisi ile işlem yapılır. )
 6. Başvuru sahibinin şirketin kanuni temsilcisi olduğu ilan edilen, imza sirkülerinin müstenidatı ticaret sicil gazetesinin fotokopisi
 7. İşlem yetkilisi, şirketin kanuni temsilcisi değil ise noter onaylı KEP konulu vekaletnamenin aslı ( vekaletname örneği )

Seçmiş olduğunuz tarife E-imzalı bir tarife ise, yukarıdaki belgelere ek olarak;
 1. İrade Beyanı Formu ıslak imzalı,
 2. Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen resmi belgesi ve belgenin fotokopisi,
 3. Sertifika içine çalıştığınız kurum bilgisi eklenecek ise 6 aydan eski olmamak kaydıyla “Ticaret Odası Faaliyet Belgesi” nin aslı ve firma yetkilisi imza sirkülerinin fotokopisinin

KEP başvuru belgeleri ile beraber işlem yetkilisi tarafından şahsen kimlik doğrulama merkezine teslim edilmesi gerekmektedir.

Kurumsal KEP hesabı ile birlikte seçilen e-imza paketinde, e-imzayı alacak kişinin kimlik doğrulama işlemi
 1. Istanbul ve Ankara'da TNB KEP merkezlerinde
 2. Noterde
 3. E-imza sahibi olacak kişinin bireysel KEP hesabı edinmesi yolu ile TNB KEP bayilerinde yapılmaktadır.


Kamu KEP hesabı açılması için gerekli belgeler

 1. Kurumun KEP adresi almayı talep ettiğine dair kurumu temsile yetkili yöneticinin imzası ile hazırlanacak üst yazı
 2. Kurum yetkilisinin Atama Yazısı Örneği (Aslı Gibidir Onaylı)
 3. Kurumu temsile yetkili kişi tarafından imzalanan ve kurum kaşesi ile kaşelenmiş Kamu Kullanıcı Protokolü
 4. Kamu Kep Hizmeti Başvuru Formu

  Kurum Bilgileri (Ek.1.a)
  Kep Adresi Bilgileri (Ek.1.b) (Her KEP Hesabı için 1 adet)
  Kurum İşlem Yetkilisi Bilgileri (Ek.1.c) (Tüm KEP Hesapları için)

 5. Kimlik tespiti amacıyla, İşlem Yetkilisinin, kurum yetkilisi tarafından imzalı ve kaşeli, üzerinde fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı, Pasaport ya da Sürücü Belgesi

Kamu kurumları www.tnbkep.com.tr ’da online ön başvuru yaptıktan sonra kamu başvuru kılavuzu e-postanıza yollanacaktır. Yardım için çağrı merkezimizi arayabilirsiniz.

Seçmiş olduğunuz tarife E-imzalı bir tarife ise, yukarıdaki belgelere ek olarak;

 1. İrade Beyanı Formu ıslak imzalı,
 2. Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen resmi belgesi ve belgenin fotokopisi,
 3. Sertifika içine çalıştığınız kurum bilgisi eklenecek ise 6 aydan eski olmamak kaydıyla “Ticaret Odası Faaliyet Belgesi” nin aslı ve firma yetkilisi imza sirkülerinin fotokopisinin

KEP başvuru belgeleri ile beraber işlem yetkilisi tarafından şahsen kimlik doğrulama merkezine teslim edilmesi gerekmektedir.

Kamu KEP hesabı ile birlikte seçilen e-imza paketinde, e-imzayı alacak kişinin kimlik doğrulama işlemi
 1. Istanbul ve Ankara’da TNB KEP merkezlerinde
 2. Noterde
 3. E-imza sahibi olacak kişinin bireysel KEP hesabı edinmesi yolu ile TNB KEP bayilerinde yapılmaktadır.